Στό πειθαρχικό διευθύντρια τοῦ ΕΣΥ ἐπειδή χειρούργησε ἄστεγο πού δέν ἔβλεπε!

28 Δεκεμβρίου 2021

Ἀπαράδεκτη κατάστασις στό Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομεῖο Νέας Ἰωνίας – Κλειστά δύο μέρες τήν ἑβδομάδα τά χειρουργεῖα τῆς ὀφθαλμολογικῆς μέ ἀσθενεῖς πού ἔχουν πίεση 40 στά μάτια τους! – Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐπαναφέρετε τήν διοίκηση σέ τάξη

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ καί ὅμως ἑλληνικό! Λίγο πρίν ἀνατείλει τό 2022, στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ἀκόμη καταξιωμένοι ἰατροί τοῦ ΕΣΥ οἱ ὁποῖοι καταδιώκονται, λοιδοροῦνται, δέχονται ἐκφοβισμούς καί ὑποτιμᾶται τό ἔργο τους, ἁπλῶς καί μόνο ἐπειδή ἐπιμένουν νά τηροῦν τόν ὅρκο στόν Ἱπποκράτη. Ἐπειδή ἐπιλέγουν νά ἐργάζονται καί νά χειρουργοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερους παρά τίς ἀντίξοες συνθῆκες, γιά νά σώσουν ἀνέργους, ἀστέγους καί ἀναξιοπαθοῦντες συμπολῖτες μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τό Ὀφθαλμολογικό Τμῆμα τοῦ Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Νέας Ἰωνίας, τοῦ ὁποίου οἱ ὑπεύθυνοι ἰατροί φθάνουν στό σημεῖο νά παρακαλοῦν τούς ἁρμοδίους νά χειρουργοῦν καί τίς πέντε ἐργάσιμες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ἀντί γιά τρεῖς (!), ὥστε νά σώσουν ἀκόμη καί ἀπό τύφλωση ἀνθρώπους πού δέν μποροῦν νά ἀπευθυνθοῦν σέ ἀντίστοιχα ἰδιωτικά θεραπευτήρια. Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα συγκλονιστικές περιπτώσεις πού δέν περιποιοῦν τιμή στήν διοίκηση τοῦ συγκεκριμένου νοσοκομείου οὔτε συμβαδίζουν μέ τίς διακηρύξεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς παρεχόμενες ὑπηρεσίες ἀπό τό ΕΣΥ. 600 ἄνθρωποι μέ πρόβλημα ὁράσεως περιμένουν στήν ἀναμονή νά χειρουργηθοῦν ἐπειδή ἡ διοίκησις ἔκλεισε ἀναιτίως τά χειρουργεῖα! Καί ὅταν δέχεται ἔκκληση ἀπό τούς ἰατρούς γιά τό ἐπεῖγον τῆς ἐπεμβάσεως, παραπέμπει τά αἰτήματα σέ ἐσωτερικές διαδικασίες μηνός! Πού ἰσοδυναμοῦν μέ βασανιστήρια σέ ἀδύναμους ἀσθενεῖς…

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωσις ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄστεγος καί κινδύνευε ἡ ὅρασίς του ἀπό ὑψηλότατη πίεση ὀφθαλμῶν! Ἀπηγορεύετο νά χειρουργηθεῖ. Αἰτία ἦταν ἡ μή ἔγκρισις τῆς ἐπεμβάσεως ἀπό τήν Ἐπιτροπή Χειρουργείων, προβάλλοντας διάφορα γραφειοκρατικά αἰτήματα καί ἀδιαφορῶντας μπροστά στήν κρισιμότητα τῆς καταστάσεως. Οἱ ἰατροί ὅμως τοῦ συγκεκριμένου Τμήματος τήρησαν τόν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, τόν χειρούργησαν ὡς ἔκτακτο περιστατικό καί τόν γλύτωσαν ἀπό βέβαιη τύφλωση! Ποιό ἦταν τό «εὐχαριστῶ»; Ἡ διοίκησις τοῦ νοσοκομείου κινεῖται ἐναντίον τους γιά παραβίαση λειτουργίας ἐκείνων, πού σέ ἐτησία βάση ἐξυπηρετοῦν 10.000 ἀσφαλισμένους! Κινδυνεύουν μέ παραπομπή στό Πειθαρχικό! Ἡ περίπτωσις τῆς διευθύντριας τοῦ τμήματος Χρύσας Τερζίδου, ἡ ὁποία χειρούργησε τόν ἄστεγο, εἶναι χαρακτηριστική. Παρέλαβε ἕνα μικρό τμῆμα στό νοσοκομεῖο Πατησίων, τό κατέστησε ἐρευνητικό κέντρο, ἀποδίδει ἔσοδα 1,5 ἑκατομμυρίου εὐρώ ἀπό τά ἀπογευματινά ἰατρεῖα, ἀλλά καταδιώκεται διαρκῶς ἀπό τήν διοίκηση πού ἐκθέτει τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας.

Ἡ «Ἑστία» ἀπευθύνει ἔκκληση στόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐγκύψει πολλές φορές στά προβλήματα τῶν ἀστέγων καί προσωπικῶς γνωρίζει πολύ καλά (ἀπό τά προβλήματα ὁράσεως τοῦ πατρός του!) τόν σημαντικό ρόλο πού διαδραματίζουν τά προβλήματα ὁράσεως στήν ποιότητα ζωῆς, νά μεριμνήσει ὥστε νά βρεθεῖ μία λύσις. Δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπάρχουν ἰατροί, ἐξοπλισμός καί διάθεση γιά ἔργο καί ἡ λίστα ἀναμονῆς στό Ὀφθαλμολογικό Τμῆμα νά ὑπερβαίνει τούς 600, νά χάνονται 2.500 χειρουργεῖα καί ἀσθενεῖς νά «κατευθύνονται» στόν ἰδιωτικό τομέα. Δέν μπορεῖ νά ὑπολειτουργεῖ τό Ὀφθαλμολογικό, ἐνῶ ἐξυπηρετεῖ τοὐλάχιστον 10.000 ραντεβού ἐτησίως μέ τά ἀντίστοιχα ἔσοδα ἀπό τά ἀπογευματινά ἰατρεῖα νά φθάνουν τό 1,5 ἑκατ. εὐρώ!

Ἀπευθύνουμε, ἐπίσης, ἔκκληση καί στόν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ, συμπολῖτες τοῦ ὁποίου ταλαιπωροῦνται, ὑποβαθμίζεται ἡ ζωή τους καί βιώνουν ἔντονη ἀνασφάλεια καί στρές, νά ἀσκήσει τίς κατάλληλες πιέσεις ὥστε νά ὑπάρξει λύσις. Θέτουμε ὅμως πρό τῶν εὐθυνῶν του καί τόν ὑπουργό Ὑγείας Θάνο Πλεύρη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ἁρμόδιος νά διορθώσει τάχιστα τά κακῶς κείμενα. Ὀφείλει νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στό πιό σύγχρονο καί ἄρτια ἐξοπλισμένο Ὀφθαλμολογικό Τμῆμα τοῦ ΕΣΥ σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια.

Ἡ «Ἑστία» ἔχει πλήρη γνώση γιά ὅσα συμβαίνουν εἰδικά τά δύο τελευταῖα χρόνια καί ἐγείρουν σημαντικά ζητήματα ὡς πρός τήν λειτουργία ἀνάλογων τμημάτων σέ ἄλλα δημόσια νοσοκομεῖα ἀλλά καί ὡς πρός τόν τρόπο πού ἀντιμετωπίζονται ἀπό τίς ἑκάστοτε διοικήσεις ἰατροί πού πραγματικά θέλουν νά προσφέρουν στόν συνάνθρωπό τους. Τό Τμῆμα, ἰατροί ἐκπαιδευόμενοι καί νοσηλευτές παρέχουν ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες ὑψηλῆς ἐξειδικεύσεως ὑπηρεσίες ὅσον ἀφορᾶ τήν διάγνωση, παρακολούθηση καί θεραπεία συντηρητική, laser καί χειρουργική. Κανείς ἀσθενής του δέν παραπέμπεται σέ ἄλλα νοσοκομεῖα καθ’ ὅσον εἶναι πλήρως ἐξοπλισμένο καί μέ ὑψηλή ἐξειδίκευση, ἐνῶ δέχεται μεγάλο ἀριθμό παραπομπῶν ἀπό ἄλλα δημόσια νοσοκομεῖα τῆς ἐπικράτειας ἀλλά καί ἀπό ἰδιῶτες! Ἐπί πλέον ἔχει ἐπιφορτισθεῖ μέ τίς ἐπεμβάσεις σέ παιδιά πού νοσηλεύονται στό Νοσοκομεῖο Παίδων Ἀγλαΐα-Κυριακοῦ.

Τό Ὀφθαλμολογικό Τμῆμα μετεκινήθη στό Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο τόν Ἰούνιο τοῦ 2017 σέ περιορισμένους χώρους καί κατάφερε πολύ σύντομα νά αὐξήσει τήν παροχή ὑπηρεσιῶν. Καί ἀπό αὐτό τό σημεῖο ἀρχίζουν τά προβλήματα πού ὀφείλει ἡ Πολιτεία νά ἐπιλύσει. Λόγῳ τῆς πανδημίας παρατηροῦνται πολλά ἔκτακτα παραμελημένα περιστατικά καταρράκτου καί γλαυκώματος, τά ὁποῖα χρήζουν ἄμεσης ἀντιμετωπίσεως. Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα, ἐάν τό Ὀφθαλμολογικό μπορεῖ νά αὐξήσει περαιτέρω τήν παραγωγικότητα καί τίς ἐπιδόσεις του, κάτι πού ἀποτελεῖ ἄλλως τε τόν μείζονα στόχο βελτιώσεως τῆς θεραπευτικῆς καί λειτουργικῆς ἀποτελεσματικότητός του. Οἱ ἰατροί ἀπαντοῦν θετικά. Τό Ὀφθαλμολογικό Τμῆμα διαθέτει μιά Ὀφθαλμολογική Χειρουργική Αἴθουσα, ἡ ὁποία ὅμως λειτουργεῖ μόνο τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα καί παραμένει κλειστή τίς ἄλλες δύο. Οἱ ὑπεύθυνοι βεβαιώνουν ὅτι ἡ ΟΧΑ θά μποροῦσε νά λειτουργεῖ καί τίς ὑπόλοιπες δύο ἡμέρες, γιατί πρῶτον ὑπάρχει διαθέσιμο νοσηλευτικό προσωπικό σύμφωνα μέ τόν προϊστάμενο τοῦ χειρουργείου καί, δεύτερον, γιατί δέν ἀπαιτεῖται ἀναισθησιολογική κάλυψις, μία προεγχειρητική διαδικασία πού δέν ἐπηρεάζει τήν λειτουργία τοῦ λοιποῦ χειρουργείου. Ἐπίσης δέν ἀπαιτεῖται ἄλλη χειρουργική αἴθουσα.

Ὅμως ἡ Ἐπιτροπή Χειρουργείου διατείνεται ὅτι «οἱ τιθέμενοι περιορισμοί ἐπιβάλλονται λόγῳ τῆς πολιτικῆς ἰσονομίας, ἐπειδή οἱ ἄλλες εἰδικότητες ἀναγκάζονται σέ ἐπιβεβλημένους περιορισμούς λόγῳ ἀνεπαρκοῦς ἀναισθησιολογικῆς κάλυψης καί ἐξ αὐτοῦ προκύπτουν καί οἱ δικοί σας περιορισμοί.» Οἱ ἐργαζόμενοι τονίζουν ὅτι θά ἦταν πιό εὔκολο γιά τούς ἴδιους νά υἱοθετήσουν τήν ἄποψη τῆς Ἐπιτροπῆς Χειρουργείου καί νά ἀποφύγουν τήν ἐργασιακή ἐξάντληση ἀπό τήν ἐντατικοποίηση τῆς ἐργασίας. «Ἀντ’ αὐτοῦ, μεμφόμεθα γιά τήν ἐπαυξημένη εὐθύνη μας, τή θέλησή μας γιά τή μεγιστοποίηση τῆς ἐπίδοσης τοῦ Νοσοκομείου καί τήν προσφορά μας στίς θετικές μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις στή νοσηρότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ» ἀναφέρουν στήν «Ἑστία».

Τέλος, ἐνημερώνουν τούς ἁρμοδίους ὅτι στό Τμῆμα ἐκτελοῦνται ἐπεμβάσεις ἀσκορινοστομίας (κατά τῆς δακρύρροιας) ὑπό γενική ἀναισθησία. Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές γίνονται σέ λίγα νοσοκομεῖα στό ΕΣΥ καί στό Κωνσταντοπούλειο ἔχουν ἀνασταλεῖ ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πανδημίας λόγῳ ἐλλείψεως ἀναισθησιολόγων. «Παρά τίς ἔγγραφες αἰτήσεις γιά παραχώρηση χειρουργικοῦ χρόνου 2 ὡρῶν κάθε 15 ἡμέρες γιά τήν ἐκτέλεση τῆς γενικῆς ἀναισθησίας δέν ἔχει δοθεῖ καμμία ἀπάντηση ἀπό τήν Ἐπιτροπή Χειρουργείου καί οἱ ἐπεμβάσεις συνεχίζουν νά μήν ἐκτελοῦνται εἰς βάρος τῶν ἀσθενῶν ἀλλά καί τῆς ἐλλιποῦς ἐκπαίδευσης τῶν εἰδικευομένων» καταλήγει ἡ διευθύντρια τοῦ τμήματος.

Πηγή: www.estianews.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.