Η στρατηγική του χρήματος στη Γαλλία

http://www.lesmutins.org/Le-plan-de-bataille-des-financiers.html