Μέση Ανατολή, Προσφυγικό, Κυπριακό, Ελλάδα και Μνημόνια