Σπύρος Μουστακλής: Σαν σήμερα “έφυγε” ο αξιωματικός σύμβολο

Στις 28 Απρι­λί­ου 1986 «έφυγε» από τη ζωή ο αξιω­μα­τι­κός σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης κατά της χού­ντας Σπ. Μου­στα­κλής. Πέ­θα­νε πα­ρά­λυ­τος από φρι­χτά βα­σα­νι­στή­ρια που υπέ­στη κατά τις 47 ημέ­ρες που κρα­τή­θη­κε στα κρα­τη­τή­ρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, για τη συμ­με­το­χή του στο απο­τυ­χη­μέ­νο Κί­νη­μα του Ναυ­τι­κού (Μάης 1973) για την ανα­τρο­πή της χού­ντας.

Η χήρα του Χριστίνα Μουστακλή είχε μιλήσει στο Militaire.gr.

Την ιστορία του Σπύρου Μουστακλή  και την δήλωση ντροπή που ΄χε κάνει ο Παττακός μας τη θυμίζει και  η ιστοσελίδα atexnos.gr.

Το σχέ­διό τους προ­έ­βλε­πε τον απο­κλει­σμό του Πει­ραιά και άλλων με­γά­λων λι­μα­νιών και την κα­τά­λη­ψη της Σύρου, που θα ήταν το ορ­μη­τή­ριό τους. Στο νησί υπήρ­χε η Σχολή Εφέ­δρων Αξιω­μα­τι­κών του Στρα­τού, την οποία αφού κα­τα­λάμ­βα­ναν, θα τον το­πο­θε­τού­σαν ως διοι­κη­τή και θα σχη­μά­τι­ζαν εκεί «εθνι­κή κυ­βέρ­νη­ση». Το Κί­νη­μα του Ναυ­τι­κού προ­δό­θη­κε πριν από την εκ­δή­λω­σή του, με απο­τέ­λε­σμα με­τα­ξύ των αξιω­μα­τι­κών να συλ­λη­φθεί και ο ίδιος (22 Μαΐου 1973). Κρα­τή­θη­κε στα κρα­τη­τή­ρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ για σα­ρά­ντα επτά ημέ­ρες όπου βα­σα­νί­στη­κε άγρια.

Κατά τη διάρ­κεια των βα­σα­νι­στη­ρί­ων ένα βίαιο χτύ­πη­μα στην κα­ρω­τί­δα προ­κά­λε­σε εγκε­φα­λι­κό, με απο­τέ­λε­σμα να δια­κο­μι­στεί (με κα­θυ­στέ­ρη­ση πολ­λών ωρών) στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., όπου ει­σήλ­θε με το ψευ­δώ­νυ­μο “Μι­χαη­λί­δης” και αι­τιο­λο­γία ει­σα­γω­γής “τρα­κά­ρι­σμα στον Ιπ­πό­δρο­μο”. Το εγκε­φα­λι­κό τού προ­κά­λε­σε ολική πα­ρά­λυ­ση των δε­ξιών του άνω και κάτω άκρων. Η αρ­χι­κή διά­γνω­ση ήταν “αφα­σία κι­νη­τι­κού τύπου, με μπλο­κα­ρι­σμέ­νο το κέ­ντρο της κί­νη­σης και της ομι­λί­ας, εξαι­τί­ας του εγκε­φα­λι­κού που προ­κλή­θη­κε από βίαιο χτύ­πη­μα στην κα­ρω­τί­δα”. Στη συ­νέ­χεια με­τα­φέρ­θη­κε στην Πο­λυ­κλι­νι­κή Αθη­νών και ακο­λού­θως στο ΚΑΤ όπου πα­ρέ­μει­νε για δυο χρό­νια, υπο­βαλ­λό­με­νος σε εντα­τι­κές φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ες. Ύστε­ρα από προ­σπά­θειες πολ­λών μηνών, ο Μου­στα­κλής κα­τά­φε­ρε να στα­θεί όρ­θιος και να περ­πα­τή­σει, αλλά δεν μπό­ρε­σε να ξα­να­μι­λή­σει.

Χρό­νια μετά μετά, ο αμε­τα­νό­η­τος και κυ­νι­κός Πατ­τα­κός δή­λω­νε: «Καλά του κά­να­με… Να ησυ­χά­σου­με… Η δύ­να­μις επι­βάλ­λε­ται διά πα­ντός τρό­που. Ό,τι δε λύ­νε­ται, κό­βε­ται»!!!

Δεν έχουμε μάθει ακόμη αν είναι αλήθεια ότι κάποιος ή κάποιοι  πολιτικοί μας φρόντισαν ώστε ο Παττακός να λαμβάνει σύνταξη που δεν εδικαιούτο αφού είχε αποταχθεί… Κάποιοι πολλά χρόνια τώρα προσπαθούν να “ξεπλύνουν” τη χούντα. Δυστυχώς εν μέρει το ΄χουν πετύχει…

Πηγή: www.militaire.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.