Προς σύγκριση. Τι ζητούσαν οι εργάτες στην Ελλάδα το 1894

Οι διεθνείς σοσιαλισταί και οι εργάται Αθηνών-Πειραιώς
Προ την κυβέρνησιν της Ελλάδος

Συνελθότες σήμερον την 1η Μαΐου του 1894 έτους, ημέραν Κυριακήν και ώραν 6ην μ.μ., πάντες οι διεθνείς Σοσιαλισταί και εν γένει πάντες οι υπό μισθόν ευρισκόμενοι και πάσχοντες εργάται Αθηνών-Πειραιώς, αποφασίζομεν και ψηφίζομεν τα εξής:

Α) Την Κυριακήν να κλείωνται τα καταστήματα καθ` όλην την ημέραν και οι εργάται να αναπαύωνται.

Β) Οι εργάται να εργάζωνται επί 8 ώρας την ημέραν και ν` απαγορευθεί η εργασία εις τους ανηλίκους.

Γ) Να απονέμεται η σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανίκανους προς συντήρησιν εαυτών και της οικογενείας των.

Δ) Να καταργηθώσιν αι θανατικαί εκτελέσεις.

Ε) Να καταργηθεί η δια χρέη προσωπική κράτησις και

Ζ) Ανατίθεται εις τους διεθυντάς των σοσιαλιστικών εφημερίδων η επίδοσις του παρόντος ψηφίσματος εις την κυβέρνησιν, επί τη βάσει του οποίου παρακαλείται αυτή να συντάξει νομοσχέδια και υποβάλει ταύτα εις την Βουλήν προς ψήφισιν κατά την αμέσως συγκληθησόμενην αυτής σύνοδον. Αθήναι, 1η Μαΐου 1894.

(Έπονται αι υπογραφαί)

Από το βιβλίο του Δημήτρη Λιβιεράτου “Η Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα” (Εκδόσεις Κουκκίδα, 2017)